[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] समजावुनी व्यथेला,Samajavuni Vyathela

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] समजावुनी व्यथेला,Samajavuni Vyathela

Sushant
समजावुनी व्यथेला समजावता न आले !
मज दोन आसवांना हुलकावता न आले !

सर एक श्रावणाची आली, निघून गेली
माझ्या मुक्या तृषेला पण बोलता न आले ?

चुकवूनही कसा हा चुकला न शब्द माझा
देणे मलाच माझे नाकारता न आले !

केले जरी खुलासे मीही नकोनकोसे,
जगणे अखेर माझे मज टाळता न आले !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 09:45:00 AM