[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] संपली कहाणी माझी,Sampali Kahani Majhi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] संपली कहाणी माझी,Sampali Kahani Majhi

Sushant
संपली कहाणी माझी संपली कहाणी !

धुंद चांदण्या त्या राती संगतीस होती प्रीती
स्वप्नभारल्या जीवाला आस मीलनाची होती
आस लोपली ती आता, म्लान रातराणी !

मुके पाखरू ये कोणी प्रेमशून्य माझ्या गेही
लळा लावुनी का ऐसा उडुन आज जावे तेही ?
बाहुलीविना त्या दृष्टी अंध दीनवाणी !

अर्थहीन जीवन झाले प्रेमबंध तुटता सारे
दिशांतून घेरित आले क्रूर वादळाचे वारे
विना किनाऱ्याची राहे रात ही दिवाणी !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:13:00 AM