[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सनई वाजे मंजूळ नादे,Sanai Vaje Manjul Nade

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सनई वाजे मंजूळ नादे,Sanai Vaje Manjul Nade

Sushant
सनई वाजे, मंजूळ नादे, चौघड झडला समयाला
दोन मनांचे होते मीलन लग्न म्हणती या विधीला

वात्सल्याची ममता वेडी, जीव जगवितो जीवाला
शुभ मुहूर्तावर शुभमंगल हे वासरू तोडिती गाईला

धन्य आपुली माता-पिता हो जयांनी अपणां जन्म दिला
सार्थक व्हावे, असेची करावे मिळवू आपण कीर्तीला

तुम्हांसाठी सर्वच झटतील सर्वांसाठी तुम्ही झटला
एकदिलाने नांदेल अपुल्या सुख-समृद्धी देशाला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 09:31:00 AM