[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग कधी कळणार तुला,Sang Kadhi Kalanar Tula

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग कधी कळणार तुला,Sang Kadhi Kalanar Tula

Sushant
सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला !
रंग कधी दिसणार तुला लाजणाऱ्या फुलातला ?

गंधित नाजुक पानांमधुनी सूर छेडिते अलगद कुणी
अर्थ कधी कळणार तुला धुंदणाऱ्या सूरातला ?

निळसर चंचल पाण्यावरती लयीत एका तरंग उठती
छंद कधी कळणार तुला नाचणाऱ्या जलातला

जुळता डोळे एका वेळी धीट पापणी झुकली खाली
खेळ कधी कळणार तुला दोन वेड्या जीवातला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:25:00 AM