[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग ना मला गडे,Sang Na Mala Gade

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग ना मला गडे,Sang Na Mala Gade

Sushant
सांग ना मला गडे, जायचे कुणीकडे ?

सुटे सुगंधीत वसंत वारे
तरंगती वर प्रीतपाखरे
धुके पांढरे पडे तयांतुन जायचे तुला-मला पुढे

गगन शीरावर पायी धरणी
सदा तरूण मी, ती चिरतरुणी
प्रश्न तुला का पडे, जायचे, सुखातुनी सूखाकडे

ज्यास न शेवट, विश्रांतीस्थळ
प्रीती म्हणजे मार्गच केवळ
तरी आवडे असे जायचे सदा सुखातुनी सूखाकडे--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:29:00 AM