[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग निळ्या निळवंतीला,Sang Nilya Nilavantila

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग निळ्या निळवंतीला,Sang Nilya Nilavantila

Sushant
सांग निळ्या निळवंतीला
तीट रेखिली चंद्रकला
नसे पौर्णिमा तरिही चंद्रमा
ओती अपुल्या सकल कला

हर्षच माझ्या हृदयी राजा
उणे न काही तुला-मला
या कुंजामधी, तुज-माझ्यामधी
स्वर्ग आज रे अवतरला

तू-मी दोन्ही राजा राणी
घर चिमणे नदीकाठाला
घरात माझ्या उषा नि संध्या
सुवर्ण तोरण दाराला

सांग निळ्या निळवंतीला
तीट रेखिली चंद्रकला
आणिक रजनी गाईल गाणी
स्वप्‍नांची रिझवायाला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:32:00 AM