[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग सजणा सांग मला रे,Sang Sajana Sang Mala Re

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग सजणा सांग मला रे,Sang Sajana Sang Mala Re

Sushant
सांग सजणा, सांग मला रे
काय जाहले आज तुला रे

पहिल्या रात्रीचा गंध सुगंधी
पहिल्या स्पर्शाची मस्ती आठव धुंदी
आढेवेढे सोड सांग काय गुन्हा केला

गोरी गोरी तनू माझी जवळ ये ना
नाटक नको करू मिठीत घे ना
ओठांना लाव या ओठांचा प्याला

बहरल्या यौवनाला आज आली ही जाग
भाव उरी भडकला पेटली आग
तुझ्या संगतीचा की रे जीव वेडा झाला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:37:00 AM