[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग सखे मी चोर कसा,Sang Sakhe Mi Chor Kasa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग सखे मी चोर कसा,Sang Sakhe Mi Chor Kasa

Sushant
सांग सखे मी चोर कसा
नटखट तू चितचोर असा

ही चोरी, बळजोरी, या प्रीतिच्या थापा रे
समजू नको, उमजू नको, खेळ नसे हा सोपा रे
घालुनी बेड्या, नेतील वेड्या, जन्मभरी तू कैदी जसा

बेहोषी, मदहोशी, हिरव्या हिरव्या किमयेची
यौवन हे, मधुवन हे, पर्वा ना मज दुनियेची
या एकांती, वनी दिनांती, प्रणयासाठी जीव पिसा

रंगत ही, संगत ही, या कैदेची और मजा
हात धरू, साथ करू, दोघे भोगू एक सजा
या भेटीचा, दिठीमिठीचा, हृदयांवरती गोड ठसा--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:34:00 AM