[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग तू माझाच ना,Sang Tu Majhach Na

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांग तू माझाच ना,Sang Tu Majhach Na

Sushant
सांग तू माझाच ना ?
राहू कशी तुझियाविना

चालता वाटेवरी हे कोवळे सुख भेटले
प्रीतीच्या वळणावरी मी थांबले, गुंतले
भासते उतरून खाली स्वर्ग ये जणु पाहुणा

भेट होता एक; झाले मी नवी, जगही नवे
वाटते; आले जुळूनी जन्मजन्मीचे दुवे
जीवना लाभे किनारा, स्वप्न लाभे लोचना

हात हाती गुंफिलेले ना कधी सोडायचे
एक नाते जोडिले ते ना कधी तोडायचे
दूर नाही जायचे स्वप्नातही, मनमोहना !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:27:00 AM