[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांगू कशी प्रिया मी,Sangu Kashi Priya Mi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांगू कशी प्रिया मी,Sangu Kashi Priya Mi

Sushant
सांगू कशी, प्रिया, मी माझे मला कळेना
हळुवार भावना ही शब्दांस आकळेना

एकांत आगळा हा, ही वेगळीच रात
चाहूल काय बाई, बाहेर की मनात
संकोच लाजरीचा अजूनी कसा ढळेना

लज्जा अबोल झाली, डोळेच बोलु दे, रे
अपुरा अधीर श्वास हृदयास तोलु दे, रे
उकलून पाकळी ये परि, फूल हे फुलेना

नवखा तुझ्यापरी मी नवखी मनात धुंदी
माझ्यातुझ्या सभोवती भरले धुके सुगंधी
मधुरात मीलनाची फिरुनी अशी मिळेना--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:45:00 AM