[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांज आली दूरातून,Sanj Aali Duratun

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांज आली दूरातून,Sanj Aali Duratun

Sushant
सांज आली दूरातून, क्षितिजाच्या गंधातून !

मनी नकार दाटले, हात हातीचे सुटले
मागे वळून पाहता शब्दभाव सर्व पुसले
आले जीवन काळोखे सारे समोर दाटून !

कळी कळी वेचताना अशी संध्याकाळ झाली
घराकडे वळणारी वाट अंधारी बुडाली
नामरूपहीन वृक्ष उभे भीती पांघरून !

आत बाहेर घेरून आल्या घनदाट छाया
चुकलेल्या गुरापरि जीव लागे हंबराया
कळी कळी वेचताना वेळ गेलीसे टळून !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:46:00 AM