[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांज रंगात रंगून जाऊ,Sanj Rangat Rangun Jau

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांज रंगात रंगून जाऊ,Sanj Rangat Rangun Jau

Sushant
सांज रंगात रंगून जाऊ, ये प्रिये हा दुरावा कशाला
मलमली रात येऊ दे थांब ना, चांदण्याचा घेऊन झुला

नभ फुलले, ढग झुलले, सागराच्या किनाऱ्यास खग भुलले
स्वप्नगंधात न्हाऊन आली धरा, अंग अंगे सुखाचाच वाहे झरा
आज आनंद पानाफुलाला
गोजिरे प्रीतीचे गीत गाऊ लेउनी चांदव्याची दु:शाला

एक गाणे मनी या फुलपंखी, आळविते तुझी आज मधुवंती
शब्द माझे तुझी ही मधुगितीका, त्या स्वरांतून उमले जणू प्रीतिका
पश्चिमेला नवा रंग आला
त्याच रंगात रंगून जाऊ, ये प्रिये हा दुरावा कशाला

स्वर जुळता, मन मिळता, रोमरोमी सतारीच झंकारती
या सुखाने आता प्राण ओलावले, पापण्यांना तुझे ओठ हे स्पर्षले
मीलनाचा असा सोहळा
गोजिरे प्रीतीचे गीत गाऊ लेउनी चांदव्याची दु:शाला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:51:00 AM