[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांजवात लाविते,Sanjvat Lavite

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांजवात लाविते,Sanjvat Lavite

Sushant
सांजवात लाविते
आई, स्मरण तुझे होते

मिटल्या नयनी तुझीच मूर्ती
येउन सांगे शुभंकरोती
गहिवरुनी अश्रू म्हणती
भरचुड्याचे कर जोडिते

सुखी संसारी, तुझ्या कृपेने
कौतुक करण्या नाहीस तू पण,
पोरकीच ना आता तुजविण
लेक लाडकी हाक मारिते

बघण्या तुजला एकदाच ते
माहेराला चालत येते
कुशीत शिरूनी आई म्हणते
भीक घाल तू मातृदेवते--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 08:04:00 AM