[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] संसार हा सुखाचा,Sansar Ha Sukhacha

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] संसार हा सुखाचा,Sansar Ha Sukhacha

Sushant
संसार हा सुखाचा, मी अमृतात न्हाते
माझ्या मनात कोणी, अंगाई गीत गाते

तू देवरूप माझे मी एकरूप झाले
हिंदोळते उरी मी मन मोहरून आले
वात्सल्य आणि प्रीति जुळले नवीन नाते

वेलीवरी कळीचे झाले फुलून फूल
येता सुगंध वारा पडली तिलाच भूल
दारातल्या तरूला फळरूप आज येते

या भावरम्य लाटा हा सागरी किनारा
होता तसाच आहे हा आसमंत सारा
मज वेगळेपणाचे अपरूप आज वाटे--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:20:00 AM