[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] संसार-मंदिरी या आता,Sansar Mandiri Ya Aata

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] संसार-मंदिरी या आता,Sansar Mandiri Ya Aata

Sushant
संसार-मंदिरी या आता उणे न काही
आनंद नाचतो ग आनंद गीत गाई

झाले सुवासिनी मी हातात राज्य आले
गृहिणीपदावरी मी साऱ्या सुखात न्हाले
ही ठेव वैभवाची नांदे दिशांत दाही

या श्याम-मंजिरीचा वृंदावनी पिसारा
दारात कर्दळीला झुलवी सुगंध वारा
हे झाड अंगणी या रखवालदार राही

पतिरूप देवा माझा सिंहासनी विराजे
गालात हासते मी डोळ्यांत प्रीत लाजे
भाग्यास आज माझ्या उपमा सुचे न काही--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:17:00 AM