[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] संतभार पंढरीत,Santbhar Pandhareet

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] संतभार पंढरीत,Santbhar Pandhareet

Sushant
संतभार पंढरीत ।
कीर्तनाचा गजर होत ॥१॥

तेथ असे देव उभा ।
जैसी समचरणांची शोभा ॥२॥

रंग भरे कीर्तनात ।
प्रेमे हरिदास नाचत ॥३॥

सखा विरळा ज्ञानेश्वर ।
नामयाचा जा जिव्हार ॥४॥

ऐशा संता शरण जावे ।
जनी म्हणे त्याला ध्यावे ॥५॥--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 07:49:00 AM