[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] संथ वाहते कृष्णामाई,Santha Vahate Krishnamai

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] संथ वाहते कृष्णामाई,Santha Vahate Krishnamai

Sushant
संथ वाहते कृष्णामाई
तीरावरल्या सुखदुःखाची जाणीव तिजला नाही

नदी नव्हे ही निसर्ग-नीती, आत्मगतीने सदा वाहती
लाभहानिची लवही कल्पना नाही तिज ठायी

कुणी नदीला म्हणती माता, कुणी मानिती पूज्य देवता
पाषाणाची घडवुन मूर्ती पूजित कुणी राही

सतत वाहते उदंड पाणी, कुणी न वळवुन नेई रानी
आळशास ही व्हावी कैसी गंगा फलदायी ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/06/2012 09:09:00 AM