[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सापडले रे सापडले,Sapadale Re Sapadale

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सापडले रे सापडले,Sapadale Re Sapadale

Sushant
सापडले रे सापडले
ते सापडले रे सापडले
ते सापडले

रात्रंदिन जे धुंडित होतो
अजुनी होते जे दडले
रे सापडले ते सापडले

केले होते वेडे ज्यांनी
कोडे अवघड उलगडले
हपापलेल्या हृदयावरती
अमृत कुणीतरी शिंपडले
रे सापडले ते सापडले

नयनी भरले हृदयी शिरले
शब्दांच्या जे पलीकडले
देवाहुनीही थोर मनोहर
दर्शन त्याचे मज घडले
रे सापडले ते सापडले--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/01/2012 11:36:00 PM