[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सप्रेम नमस्कार विनंती,Saprem Namaskar Vinanti

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सप्रेम नमस्कार विनंती,Saprem Namaskar Vinanti

Sushant
सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष !
तुझ्यावाचुन मला कटवेना सखे ग परदेश

आठप्रहर तुम्हासंगती राहते राया
का शंका अशी जीवघेणी मनामधे वाया
सावलीपरी मी उभी बिलगुनी पाया
नको ठेवू मनाच्या ग मनी, राग लवलेश !

उणे अधीक बोलले, कधी विसरुनी जावे
रागाने रंगते प्रीत मला ते ठावे
जाणसी सखे तू, तुला काय सांगावे ?
एक मात्र सांगते, नारीचा नारी करी द्वेष

तुजवाचून दुजा नारीला उरी ना जागा
सांगेन जसे मी तसे यापुढे वागा
केतकीचा पुरे ग गंध झुलिवण्या नागा
दोन कुड्यांमध्ये जीव एक असा न आदेश

तुझ्या मनातले वाचले रे,
माझे थयथय मन नाचले
चंद्रलोकात मी पोचले
तूच एकला प्रीयकर माझा प्रीतीचा परमेश--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 09:40:00 AM