[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सासरच्या घरी आ,Sasarchya Ghari Aale

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सासरच्या घरी आ,Sasarchya Ghari Aale

Sushant
सासरच्या घरी आले माहेर माहेरा
माय काय सासू झाली पिता तो सासरा

माझ्या आधी आली येथे नांदण्यास माया
पदोपदी छाया येथे सुखावली काया
किती दुवा देऊ तुजसी ईश्वरा उदारा

हवे तेच लाभले मजसी हवे तेच त्यांना
मूर्तरूप आले मनिच्या मुक्या कल्पनांना
उभय मानसांच्या वेला बहरला फुलोरा

उणेपणा नाही तिळही राहिला सुखाला
मेण होऊनिया जडले भाग्य कुंकवाला
सौख्यसागरासी नाही राहिला किनारा--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/02/2012 12:12:00 AM