[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सासुऱ्यास चालली लाडकी,Sasuryas Chalali Ladaki

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सासुऱ्यास चालली लाडकी,Sasuryas Chalali Ladaki

Sushant
सासुऱ्यास चालली, लाडकी शकुंतला
चालतो तिच्यासवे, तिच्यात जीव गुंतला !

ढाळतात आसवे मोर-हरीणशावके
मूक आज जाहले सर्व पक्षि बोलके
यापुढे सखी नुरे, माधवी-लते, तुला !

पान पान गाळुनी दुःख दाविती तरू
गर्भिणी मृगी कुणी वाट ये तिची धरू
दंति धरुनि पल्लवा, आडवी खुळी तिला !

भावमुक्त मी मुनी, मला न शोक आवरे
जन्मदास सोसणे, दुःख हे कसे बरे ?
कन्यका न कनककोष मी धन्यास अर्पिला !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/02/2012 03:09:00 AM