[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सत्यात नाहि आले,Satyat Nahi Aale

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सत्यात नाहि आले,Satyat Nahi Aale

Sushant
सत्यात नाहि आले, स्वप्नात येउ का ?

विसरायचे तरीही स्मरणात साठलेले
ते रूप प्रेमवेडे पाहून जाउ का ?

हृदयात रंगलेले, लाजेत गुंतलेले
ओठांवरी उभे ते गाऊन जाउ का ?

हसता नभात तारा, हसता फुलात वारा
प्राणात हासते ते उधळून जाऊ का ?

तूझी म्हणून घ्यावे, स्वप्नीच हे घडावे
ही आस सानुलीशी पुरवून घेउ का ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/23/2012 09:23:00 AM