[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांवळाच रंग तुझा,Savalacha Rang Tujha

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांवळाच रंग तुझा,Savalacha Rang Tujha

Sushant
सांवळाच रंग तुझा पावसाळी नभापरी
आणि नजरेत तुझ्या वीज खेळते नाचरी !

सांवळाच रंग तुझा चंदनाच्या बनापरी
आणि नजरेत तुझ्या नाग खेळती विखारी !

सांवळाच रंग तुझा गोकुळिच्या कृष्णापरी
आणि नजरेत तुझ्या नित्य नांदते पावरी !

सांवळाच रंग तुझा माझ्या मनी झाकळतो
आणि नजरेचा चंद्र पाहू केव्हा उगवतो ?

सांवळाच रंग तुझा करी जिवा बेचैन
आणि नजरेत तुझ्या झालो गडी बंदीवान !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 08:11:00 AM