[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांवरे श्याम श्रीहरी,Saware Shyam Shrihari

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सांवरे श्याम श्रीहरी,Saware Shyam Shrihari

Sushant
सांवरे श्याम श्रीहरी
मी झाले तुजविण बावरी

मंतरलेले सूर ऐकुनी भान मला नुरले
बंध जगाचे तोडुनि सारे धावत मी आले
ही छळते वैरिण बासरी

रतिरंगाची नवथर बाधा रे जडली मजला
धुंद नशेचा मोरपिसारा तनूमनी फुलला
मी विरले सुखसागरी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 08:07:00 AM