[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] शंभो शंकरा करुणाकरा,Shambho Shankara

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] शंभो शंकरा करुणाकरा,Shambho Shankara

Sushant
शंभो, शंकरा, करुणाकरा, जग जागवा !

अंधार हा लोपवा
द्यावा प्रकाश नवा
चराचर उजळाया चैतन्याची ज्योत चेतवा, हे शिवा !

सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी, शंभो !
हे भवतारक दु:ख निवारी, शंभो !

संमार्जिली अंगणे
पान्हावली गोधने
आसावला आसमंत अमृताने चिंब नाहवा, हे शिवा !

सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी, शंभो !
हे भवतारक दु:ख निवारी, शंभो !

तू आपदा वारणारा
तू दु:खिता तारणारा
होई कृपावंत, विश्वातले आर्त, अभयंकरा शांतवा, हे शिवा !

सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी, शंभो !
हे भवतारक दु:ख निवारी, शंभो !



--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/20/2012 09:17:00 AM