[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] शांती-दीप हा आज,Shanti Deep Ha Aaj

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] शांती-दीप हा आज,Shanti Deep Ha Aaj

Sushant
पृथ्वीगोल हा उजळुनी सगळा
शांती-दीप हा आज निमाला

भारतमाते तुझिया पोटी
रत्‍न जन्मली कोटी कोटी
जगताची या दिपवून दृष्टी
निघे जावहर लाल आजला
शांती-दीप हा आज निमाला

पुसुनी दीन-दुबळ्यांचे आसू
फुलवूनिया सूख-शांती-हासू
शमवून सारे युद्ध पिपासू
पुलकित करूनि सर्व भूतला
शांती-दीप हा आज निमाला

पुरे अता अणुशस्त्र निर्मिती
कोटी जीवांची त्यात आहुती
रम्य जगा ती नको विस्मृती
शांतीमंत्र हा देऊनी सकला
शांती-दीप हा आज निमाला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/20/2012 09:26:00 AM