[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] शेत बघा आलंया,Shet Bagha Aalaya

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] शेत बघा आलंया,Shet Bagha Aalaya

Sushant
शेत बघा आलंया राखणीला
सोन्याचं घुंगरू गोफणीला

लखलख पाचूचा हिरवा वाडा
रोखलाय वाऱ्यानं तेजाचा घोडा
गव्हल्या गाईचा अवखळ पाडा
धन्यानं बांधलाय्‌ दावणीला

मोत्याची नथणी मराठमोळी
लज्जेची लेणी अंगभर ल्याली
सोन्याच्या पाऊली लक्षुमी आली
राहिली जन्माची चाकरीला

एकीच्या सुखाला लावताय पिडा
पाखरांनो उडा नजरेत दडा
गोफणीत घुमतोय विषारी खडा
नका गणू गुजावण देखणीला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/20/2012 08:56:00 AM