[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] शोध शोधता तुला,Shodh Shodhata Tula

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] शोध शोधता तुला,Shodh Shodhata Tula

Sushant
शोध शोधता तुला, शोधता तुला
प्रिये मी हरवून बसलो मला

असेन का मी तिथे प्रणयिनी
तुझ्याच स्मरणी अथवा नयनी
नसेन तेथे, तर मी सरलो
जन्मच गे हरवला

कितिदा वाटे स्वप्नी यावे
मुकेपणाने धुंडाळावे
उगा कुणाच्या मनी फिरण्याची
मला न ठावी कला

दोघांमधला कठिण दुरावा
दूर कसा गे कुणी करावा ?
पडछायेने कसे धरावे
धुंद वाहत्या जला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/20/2012 09:01:00 AM