[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] शोधू मी कुठे कशी,Shodhu Mi Kuthe Kashi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] शोधू मी कुठे कशी,Shodhu Mi Kuthe Kashi

Sushant
शोधू मी कुठे, कशी, प्रिया, तुला ?
प्रीती का देई साद ही मजला ?

दिसे कुणी मज पुन्हा लपते ग
घुमते का शीळ इथे ?
पदरी मी भास खुळे जपते ग
हलले का पान तिथे ?
वारा हा काही सांगतो मजला !

ओळखीची खूण काही पटते ग
नच झाली भेट जरी
डोळियांच्या पापणीत मिटते ग
उमटे जे बिंब उरी
येती या चाहुली कशा मजला ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 8/20/2012 09:09:00 AM