[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्नान करिती लोचने,Snan Kariti Lochane

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्नान करिती लोचने,Snan Kariti Lochane

Sushant
स्नान करिती लोचने, अश्रुंनी पुन्हा पुन्हा
शेषशयन श्रीधरा दृष्टी अधिर दर्शना

नील या नभाकडे मी भुलून पाहते
मीन होऊनी तनू निळ्या जळात पोहते
नील कमल पाहता तूच भाससी मना

तुझाच श्वास झेलुनी वसंत गंध उधळितो
तुझेच तेज घेऊनी सूर्य विश्व उजळितो
तुझे स्वरूप रेखिता मूक होई कल्पना

लोचनास लागले वेड रे निळे निळे
दृष्टी रूप रंगवी तुझे सुरम्य सावळे
जन्मपुष्प हे फुले प्रिया तुझ्याच पूजना--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 08:20:00 AM