[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सोळावं वरीस धोक्याचं,Solava Varis Dhokyacha

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सोळावं वरीस धोक्याचं,Solava Varis Dhokyacha

Sushant
तरुणपणाच्या रस्त्यावरचं पहिलं ठिकाण नाक्याचं
अन्‌ सोळावं वरीस धोक्याचं ग सोळावं वरीस धोक्याचं

पिसाट वारा मदनाचा, पतंग उडवी पदराचा
तोल सुटावा अशी वेळ ही, तरी चालणं ठेक्याचं

रात रुपेरी फुलली ग, मला पौर्णिमा भुलली ग
अंगावरती सांडु लागलं, टिपूर चांदणं रूप्याचं

ओढ लागली संगतीची, नजरभेटिच्या गमतीची
आज मला हे गुपीत कळलं, जत्रेमधल्या धक्क्याचं--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 07:40:00 AM