[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सोनियाचा पाळणा रेशमाचा,Soniyacha Palana

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सोनियाचा पाळणा रेशमाचा,Soniyacha Palana

Sushant
सोनियाचा पाळणा, रेशमाचा दोर ग
मधोमध विसावला माझा चित्तचोर ग

नीज नाहि डोळा, कसा टकमक बघतो
बाळमुठी वरखाली नाचवीत राहतो
याच्या चांदण्यांत माझे लोचन चकोर ग

याच्या दर्शनाने येई सुखाला फुलोरा
याच्या स्पर्शाने लाभे आशेला निवारा
याच्या प्रेमसूत्रे नाचे माझा मनमोर ग

कुणी गुणगुणा गाणे, कुणी हालवा हिंदोळ
झोपु द्या ग राजसाला, हीच विसाव्याची वेळ
शिरी कृपादृष्टी याच्या धरा सानथोर ग--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 07:35:00 AM