[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सोनुल्या गुपित सांगते तुला,Sonulya Gupit Sangate Tula

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सोनुल्या गुपित सांगते तुला,Sonulya Gupit Sangate Tula

Sushant
सोनुल्या, गुपित सांगते तुला
तुला पाहता आयुष्याचा अर्थ मला समजला

जणू बिलोरी हसरी कमळे
तुझे टपोरे सुंदर डोळे
आभाळाच्या पलिकडचेही त्यातुन दिसते मला !

तुझे, गुलामा, घेता चुंबन
होते मजवर अमृत-सिंचन
या सौख्याचा हेवा करुनी चंद्र झुरू लागला !

अज्ञातातुन उदया आला
घरात माझ्या किरण कोवळा
झुळझुळत्या या आनंदाहुन देव काय वेगळा !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 07:36:00 AM