[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सूर मागू तुला मी कसा,Soor Magu Tula Mi Kasa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सूर मागू तुला मी कसा,Soor Magu Tula Mi Kasa

Sushant
सूर मागू तुला मी कसा ?
जीवना तू तसा, मी असा !

तू मला, मी तुला पाहिले
एकमेकांस न्याहाळिले
दुःख माझातुझा आरसा !

एकदाही मनासारखा
तू न झालास माझा सखा
खेळलो खेळ झाला जसा !

खूप झाले तुझे बोलणे
खूप झाले तुझे कोपणे
मी तरीही जसाच्या तसा !

रंग सारे तुझे झेलुनी
शाप सारे तुझे घेउनी
हिंडतो मीच वेडपिसा !

काय मागून काही मिळे ?
का तुला गीत माझे कळे ?
व्यर्थ हा अमृताचा वसा !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 07:21:00 AM