[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सूर तेच छेडीता,Soor Tech Chedita

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सूर तेच छेडीता,Soor Tech Chedita

Sushant
सूर तेच छेडीता गीत उमटले नवे
आज लाभले सखी सौख्य जे मला हवे

अबोल प्रीत बहरली, कळी हळूच उमलली
वेदना सुखावली हासली तुझ्यासवे

एकटा तरी स्मृती तुझ्याच या सभोवती
बोललो कसे किती, शब्द शब्द आठवे--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 07:20:00 AM