[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्पर्ष सांगेल सारी,Sparsha Sangel Sari

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्पर्ष सांगेल सारी,Sparsha Sangel Sari

Sushant
स्पर्ष सांगेल सारी कहाणी
शब्द बोलू नकोस आज राणी

संथ सागराच्या लाटा किनाऱ्यास येती
फेनफुले वाळुवरती अंथरून जाती
धुंद हृदयातुनी ही आर्त गाणी

हात गुंफिलेले हाती, फुले लाज गाली
मुक्या भावनांना का ही नवी जाग आली
जन्मजन्मांतरीची ही विराणी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 08:22:00 AM