[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सूख संचारक पवन,Sukh Sancharak Pavan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सूख संचारक पवन,Sukh Sancharak Pavan

Sushant
सूख संचारक पवन असे मी
समता सांभाळी

कळी-कळी ते मीच फुलवितो
भेद न मज जवळी

वेली-वेली डोलडोलवी
माझ्या हिंदोळी

सुगंध घ्यावा, सुगंध द्यावा
हाचि धर्म पाळी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 07:09:00 AM