[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुख भरुन सांडते,Sukha Bharun Sandate

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुख भरुन सांडते,Sukha Bharun Sandate

Sushant
सुख भरुन सांडते घरिदारी
मज काय उणे या संसारी ?

गंगेहुन मन निर्मळ, प्रेमळ
सासू नच ही माता केवळ
कर वत्सल फिरता पाठिवरी
मज काय उणे या संसारी ?

जशि वाऱ्याची झुळुक अनावर
नणंद तैशी गोड, खेळकर
उतरला स्वर्ग या भूमिवरी
मज काय उणे या संसारी ?

पूर्वपुण्य मम ये साकारुन
पतिचरणांचे घडले पूजन
ही जोड मिळावी जन्मभरी
मज काय उणे या संसारी ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/02/2012 03:48:00 AM