[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुख देवासी मागावे,Sukha Devasi Magave

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुख देवासी मागावे,Sukha Devasi Magave

Sushant
सुख देवासी मागावे
दुःख देवाला सांगावे

देव मागे, देव पुढे
देव आहे चोहीकडे
डोळे मिटूनी बघावे

धाव घ्यावी देवापाशी
जशी माउलीच्या कुशी
तान्हियाने प्रेम प्यावे

देव प्रेमळ प्रेमळ
देव आरसा निर्मळ
बिंब तयात पहावे--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/02/2012 03:42:00 AM