[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुख उभे माझिया द्वारी,Sukha Ubhe Majhiya Dwari

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुख उभे माझिया द्वारी,Sukha Ubhe Majhiya Dwari

Sushant
सुख उभे माझिया द्वारी घट भरभरुनी
द्वारकाधीश हा माझ्या अर्ध्या वचनी

ती आठवते मज स्वयंवराची वेळा
मी लिहिले होते प्रेमपत्र घननीळा
मी भाग्यवती मज हरिने नेले हरुनी

घालिते भुरळ ती वृंदावनिची राधा
भामेस जाहली प्राजक्ताची बाधा
अभिषिक्त परि मी भगवंताच्या नयनी

सारथी संगरी महारथींचा श्याम
मंदिरी माझिया प्रभुचा परि विश्राम
हर्षात हरवली यदुनाथाची राणी



--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/02/2012 03:36:00 AM