[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुख येता माझ्या दारी,Sukha Yeta Majhya Dari

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुख येता माझ्या दारी,Sukha Yeta Majhya Dari

Sushant
सुख येता माझ्या दारी
सुखासवे तो उदया येईल दिनसोन्याचा संसारी

सुवासिनीच्या देहतरूवर हर्ष-फुलांचा फुलता मोहर
गंधवती मी होऊन जाइन सुख देवाला सामोरी

नेत्र शिंपली भरता स्वाती, आनंदाचे झरता मोती
पति प्रेमावर उधळित राहिन, मनोमनी का देव्हारी

अमर सुखाची पडता दृष्टी, उजळुन जाता जीवनसृष्टी
उणे न काही सुखरूप मीही, सर्व सुखाच्या मंदिरी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/02/2012 03:49:00 AM