[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुकुनी गेला बाग,Sukuni Gela Baag

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुकुनी गेला बाग,Sukuni Gela Baag

Sushant
सुकुनी गेला बाग !
आठवणींच्या मुक्या पाकळ्यां, पडल्या जागोजाग !

आज फुलांतुन सुगंध उडले
पाचोळ्यातच पाउल बुडले
जुन्या हरवल्या पाउलवाटा, कसा काढणे माग ?

त्या तरुखाली एकामेकां
दिल्या घेतल्या आणाभाका
पानांसंगे आशा जाळित, ये ग्रीष्माची आग !

पालवीतली विटली नक्षी
झाडांवरती मुकेच पक्षी
गीत गळ्यातच गुदमरले त्या, पुन्हा न येई जाग !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/02/2012 03:25:00 AM