[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सूर जुळले शब्दही जुळले,Sur Julale Shabdahi Julale

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सूर जुळले शब्दही जुळले,Sur Julale Shabdahi Julale

Sushant
सूर जुळले शब्दही जुळले
जुळले मधुमय गीत
कधी पण जुळेल अपुली प्रीत ?

सात स्वरांची सुरई भरता
नयनी येई काव्य धुंदता
वाजे वीणा निघती ताना
भावही हो पुलकित
कधी पण जुळेल अपुली प्रीत ?

चमचा घेऊनी ताल साधला
कसा करू पण भाव मोकळा
अबोल झाले शब्द आगळे
प्रीतिसुम रंजित
कधी पण जुळेल अपुली प्रीत ?

दिसे चांदणे का चंद्राविण ?
प्रीतीवाचून कुठले यौवन
काव्यासह हे कधी व्हायचे
प्रीतीचे संगीत
कधी पण जुळेल अपुली प्रीत ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 07:18:00 AM