[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सूर सनईत नादावला,Sur Sanait Nadavala

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सूर सनईत नादावला,Sur Sanait Nadavala

Sushant
सूर सनईत नादावला
पूर नयनांत या दाटला
सांग विसरू कशी मी तुला

पुण्यवंतापरी या घरी जन्मले
सात जन्मांतले भाग्य जे लाभले
सात या पाउली विस्मरू मी कशी
मूर्त आई तुझी वत्सला ?

सान होते तशी मूक वेडी कळी
अमृताने तुझ्या वाढले मी खुळी
रोमरोमी जयाच्या तुझ्या भावना
गंध विसरेल का गे फुला ?

पूस डोळे नको हुंदके, आसवे
चालले गे जरी मी पतीच्या सवे
माउली तू मला साउली जीवनी
मी तुझी लाडकी प्रेमला !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 07:24:00 AM