[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुरावटीवर तुझ्या उमटती,Suravativar Tujhya Umatati

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुरावटीवर तुझ्या उमटती,Suravativar Tujhya Umatati

Sushant
सुरावटीवर तुझ्या उमटती, अचूक कशी रे माझी गझले
कशास पुसशी प्रश्न प्रेयसी, तुला समजले, मला समजले
मला समजले, तुला समजले

काल रात्री मी जाग जागलो, अवघे जग जरी होते निजले
जागरणाचे कारण राजा, तुला समजले, मला समजले

तीन दिवस ना भेट आपुली, कितीदा माझे डोळे भिजले
आसूमागिल भाव अनामिक, तुला समजले, मला समजले

तुझ्या नि माझ्या मनात राणी, गूज खोलवर एकच रुजले
कुजबूज काही केल्याविन ते, तुला समजले, मला समजले

मनोरथांचा उंच मनोरा, मजल्यावरती चढले मजले
मधुचंद्रास्तव लाभे वास्तू, तुला समजले, मला समजले

मला आणखी तुला आपुले, दोघांचेही भाव उमजले--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 07:05:00 AM