[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुटले वादळ झाड,Sutale Vadal Jhad

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] सुटले वादळ झाड,Sutale Vadal Jhad

Sushant
सुटले वादळ, झाड थरथरे, कोसळले घरटे
पाखरू फडफडते एकटे

बळ पंखातिल अजुन कोवळे
चोचीमधुनि रक्त ओघळे
मुके बापुडे हाक न त्याच्या वाणीतुन उमटे

दिशा न दिसती वाट कळेना
घरी स्वत:च्या दार मिळेना
निराधार वर घरकुल लोंबे अधांतरी उलटे

सर्व जाणत्या अगा ईश्वरा
अंध होसी की होसी बहिरा
अगाध करुणा तुझी हरपली आजच काय कुठे

कळे मनोगत तुज मुंगीचे
कळे न का मग या बाळाचे
अनाथ नाथा ब्रीद होतसे आज तुझे खोटे--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/05/2012 06:57:00 AM