[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्वप्न उद्याचे आज,Swapna Udyache Aaj

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्वप्न उद्याचे आज,Swapna Udyache Aaj

Sushant
स्वप्न उद्याचे आज पडते, चित्र चिमणे गोजिरवाणे
नयना पुढती दुडदुडते !

कट्यार चिमणी कटिला साजे, जिरेटोप तो सान विराजे
लुटुलुटु येता हे शिवराजे, शिवनेरीवर वत्सलतेचे
निशाण भगवे फडफडते !

चितोडगडचा शूर इमानी, प्रताप राणा बाळ होऊनी
मिठी मारता दोन्ही करांनी अभिमानाचे पंख लावुनी
काळीज माझे नभी उडते !

ऊठ म्हणता उठते क्रांती, ज्याच्या मागून फिरते शांती
जवाहिराची राजस मूर्ती लाडे लाडे आई म्हणता
भारत-दर्शन मज घडते !--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 08:30:00 AM