[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्वप्नांत रंगले मी,Swapnat Rangale Mi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्वप्नांत रंगले मी,Swapnat Rangale Mi

Sushant
स्वप्नांत रंगले मी, चित्रात दंगले मी
सत्यातल्या जगी या झोपेत जागले मी

हे वेड प्रेमिकांचे गीतात गाइले मी
हे गीत भावनेचे डोळ्यांत पाहिले मी

या वृक्षवल्लरींना ही ओढ मीलनाची
पाहून जाणिली मी भाषा मुकेपणाची
माझ्या प्रियापुढे का लाजून राहिले मी

एकांत हा क्षणाचा भासे मुहूर्तवेळा
या नील मंडपात जमला निसर्गमेळा
मिळवून शब्द सूर, हे हार गुंफिले मी

घेशील का सख्या तू हातात हात माझा ?
हळव्या स्वयंवराला साक्षी वसंत राजा
या जन्मसोबतीला सर्वस्व वाहिले मी--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 08:37:00 AM