[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्वप्ने मनातली का,Swapne Manatali Ka

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्वप्ने मनातली का,Swapne Manatali Ka

Sushant
स्वप्ने मनातली का वाऱ्यावरी विरावी ?
का प्रीतिच्याच दैवी ताटातुटी असावी ?

फिरलो तसाच मागे वचनात गुंतुनीही
नाही तसा परी मी ठावे तुला मलाही
माझी व्यथा अशी ही मज सांगता न यावी
का प्रीतिच्याच दैवी ताटातुटी असावी ?

देऊन शब्द झाली प्रीतीच पाठमोरी
मी वंचिताच आता झाले जगासमोरी
कोणी अशी कुणाची का वंचना करावी ?
का प्रीतिच्याच दैवी ताटातुटी असावी ?

ते दु:ख, वेदना ती, येथून पाहतो मी
त्या मूक आसवांचा आकांत साहतो मी
फुलत्या वसंतकाळी का वीज कोसळावी ?
का प्रीतिच्याच दैवी ताटातुटी असावी ?--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 09:06:00 AM