[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्वरगंगेच्या काठावरती,SwarGangechya Kathavarati

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song] स्वरगंगेच्या काठावरती,SwarGangechya Kathavarati

Sushant
स्वरगंगेच्या काठावरती वचन दिले तू मला
गतजन्मीची खूण सापडे, ओळखले का मला

वदलीस तू, मी सावित्री ती
शकुंतला मी, मी दमयंती
नाव भिन्न परी मी ती प्रिती
चैतन्याचा पूर तेधवा गंगेला पातला

अफाट जगती जीव रजःकण
दुवे निखळता कोठुन मीलन
जीव भुकेला हा तुजवाचुन
जन्मांमधूनी पिसाट फिरता, भेट घडे आजला--
Posted By Sushant to Marathi Songs, Marathi songs lyrics, Download marathi songs free, free marathi movie song on 9/09/2012 09:14:00 AM